Prečo uzavrieť poistenie odstúpenia od nájmu - (storna)?

Informatívna interpretácia & benefity

V prípade, ochorenia skippera, alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Ak nie je možnosť zabezpečiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna.

Pokrýva storno v prípady úrazu alebo náhleho ochorenia kapitána, ktoré nebolo možné predvídať pred uzavretím poistnej zmluvy.

Pokrýva aj storno z dôvodu náhleho ochorenia, alebo úrazu najbližšej rodiny skippera (deti, rodičia, manžel/ manželka).

Poistenie je môžné rozšíriť na celú posádku, alebo uplatniť na jednotlivých členov posádky.

Spoluúčasť je 20% z poistenej sumy.

Poistenie je potrebné uzavrieť najneskôr do 7 dní od podpisu charter zmluvy, a nie menej ako 30 dní pred nástupom na charter.

Storno PLUS - Poistenie insolventnosti charter spoločnosti


Pre poistenie storna plus platia rovnaké podmienky ako pre poistenie storna.

Naviac toto poistenie pokrýva riziko bankrotu charterovej spoločnosti.

Uzavretie tejto zmluvy si prosím vyžiadajte mailom na info@yacht-pool.sk

V žiadosti prosím uveďte:

· meno skippera

· dátum chartru

· hodnotu (cenu) chartru uvedenú na charter zmluve

· názov charter spoločnosti a - finálneho poskytovateľa chartru.

· krajinu chartru