POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU


Škody vyplývajúce zo zodpovednosti za škody v dôsledku smrti, ublíženia na zdraví alebo zdravia a poškodenia alebo zničenia majetku tretej osoby počas prevádzky plavidla majiteľom/používateľom sú kryté.

Poistenie kryje aj náklady na odstránenie škody, zodpovednosť za škody z činnosti vlečných lyžiarov, zodpovednosť za znečistenie mora, za škody pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými materiálmi a manipulácii a používaní signálnej zbrane a zodpovednosť za škody spôsobené pomocným člnom.

Čo zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu?
Poistné krytie zahŕňa zodpovednosť poisteného vyplývajúcu z držby a používania lode alebo jachty uvedenej v poistnej zmluve počas používania plavidla za škody s dôsledkom smrti, ublíženia na zdraví a poškodenie alebo zničenie majetku tretej osoby.

Kto sa považuje za tretiu osobu?
Za tretie osoby sa považujú aj cestujúci a posádka na poistenom plavidle. Osoba, ktorá vedie plavidlo sa nepovažuje za tretiu osobu v zmysle týchto Podmienok.

Poistné podmienky.