Prečo uzavrieť poistenie zodpovednosti skippera

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Predovšetkým preto, lebo YACHT-POOL v poistení zodpovednosti skippera pokrýva škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti.

Bežné škody spôsobené tretím osobám sú v zásade kryté z poistenia lode, bežné škody na chartrovej lodi do výšky kaucie sú kryté z poistenia kaucie.

V prípade hrubej nedbanlivosti má povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu skipper, to znamená, poisťovňa chartrovej lode, alebo chartrová spoločnosť si môže vymáhať náhradu škody od skippera. V prípade uzavretého poistenia zodpovednosti do jednania s charter spoločnosťou, alebo poisťovňou namiesto skippera vstupuje silný a skúsený partner - YACHT-POOL a v prípade dokázanej hrubej nedbanlivosti preberá záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Ďaľšie dôvody:

· skipper zodpovedá celým svojím majetkom za škody, ktoré spôsobil iným osobám vrátane ich majetku

· osobné poistenie neposkytuje dostatočné krytie vyplývajúce z aktivít skippera.

· skipper je zodpovedný za všetkých členov posádky

· nie je vždy jasné v akom rozsahu je chartrová loď skutočne poistená. Veľmi často je poistné krytie obmedzené len na určitú hodnotu lode, ktorá môže byť veľmi nízka v porovnaní s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou. Často sú zahrnuté iba určité vymenované škody, napríklad iba škody vzniknuté pri kolízii atď.

· nie je jasné, či je loď vôbec poistená a či bolo poistné uhradené včas. To môže mať za následok, že poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie a skipper nemá žiadnu poistnú ochranu!

· lode, ktoré sa plavia pod cudzou vlajkou sú spravidla poistené v zmysle poistných podmienok platných v zahraničí a zmluva je zvyčajne v jazyku danej krajiny, skipper prakticky nie ste schopný posúdiť rozsah skutočnej poistnej ochrany

· žiadne iné povinné poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka jachty nepokrýva škody, ktoré vznikli na prenajatej lodi v dôsledku „hrubej nedbanlivosti“ skippera

články a príklady z praxe nájdete tu:
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=174
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=200"