Čo pokrýva depozit? Nedajte sa nachytať!


Depozit je vratná záloha, ktorú ak nebolo dohodnuté inak, nájomca skladá (blokuje) v báze pri preberaní plavidla. Pokiaľ počas chartru nedošlo k poškodeniu plavidla, kaucia je v plnej výške vrátená a klient dostáva potvrdenie o vrátení jachty bez poškodenia. Jeho výška zvyčajne kopíruje zazmluvnenú spoluúčasť majiteľa lode na havarijnom poistení lode. Poistenie depozitu vás ochráni pred materiálnymi škodami, ktoré nastanú na prenajatom plavidle v dôsledku pochybenia skippera alebo posádky.

? Má chartrová spoločnosť nárok požadovať od klienta náhradu za škodu, ktorá nevznikla na lodi jeho zavinením? To závisí od toho, čo ste podpísali v chartovej zmluve. Naša štandardizovaná zmluva “Yacht-Pool Fairtrag”, ktorá vyvažuje a štandardizuje práva a povinnosti poskytovateľa chartru a skippera a aktuálne ju používajú mnohé renomované charter spoločnosti jasne definuje, že charter spoločnosť nemá nárok zadržať kauciu klienta, pokiaľ škoda na lodi nevznikla jeho zavinením. Ak došlo ku kolízii s iným plavidlom, tieto škody sú prioritne hradené z poistenia zodpovednosti plavidla, ktoré škodu spôsobilo. To však samozrejme musíte dokázať. Preto je pri kolízii – obzvlášť ak došlo k poškodeniu vášho plavidla (alebo vždy ak došlo k ujme na zdraví!) potrebný záznam z kapitanátu a včasné informovanie bázy, prípadne poisťovateľa.

? Čo ak som spôsobil škodu na cudzom majetku alebo cudzom plavidle, môžu mi zadržať kauciu? Platí to isté, záleží čo ste podpísali v charter zmluve. Škody na cudzom plavidle a majetku by nemali byť dôvodom zadržania depozitu, pokiaľ ste sa k tomu nezaviazal v charter zmluve.  Tieto škody reguluje poistenie zodpovednosti plavidla! Ak napriek tomu došlo k zadržaniu kaucie, riešime tieto prípady v súčinnosti s dodavateľom chartru.  Vzhľadom na fakt, že množstvo charter lodí je poistené v Yacht-Poole je riešenie v tomto prípade ešte rýchlejšie.

? Čo všetko je na prenajatej lodi poistené? Čo je ALL GAPS covered?

Rozsah náhrady depozitu sa u jednotlivých poisťovní líši, zvyčajne ide o siahodlhé vymenuvávanie škôd. To však nemôže byť nikdy dosť precízne, preto my v Yacht-Poole škody nevymenúvavame.

Yacht-Pool poistením depozitu sú pokryté všetky škody na plavidle zavinené skipperom alebo posádkou do výšky depozitu. A teda aj motor, prevodovka a pomocný motor ak škoda vznikla v dôsledku vonkajších faktorov a nie v dôsledku zlej údžby a amortizácie, čo je pochopiteľné. V sezóne 2023 sme vyplatili napríklad aj škodu z dôvodu nasatia vody do motora (4000 Eur) a následne riešime prípad s charter spoločnosťou. Zlikvidované boli aj finančné nároky v dôsledku upachatia toaliet. Jedine v YACHT-POOL sú bez príplatkov poistené aj dodatočné plachty (spinaker a genaker, mimo regatu). Preto ALL GAPS COVERED len v YACHT-POOLe.

Aby ste vy mohli pokojne ale zodpovedne jachtiť.

V budúcich dieloch si povieme aj o prípadoch hrubej nedbanlivosti, o poistení zodpovednosti, posádky a porovnáme dostupné poistenia na trhu. O malých rozdieloch s veľkými dôsledkami.