Rozdiel medzi poistením zodpovednosti a poistením kaucie – SK

Rozdiel medzi poistením zodpovednosti a poistením kaucie – ROZLIŠOVŤ JASNE MEDZI TÝMITO DVOMA POJMAMI JE EXISTENČNE DÔLEŽITÉ!
Na chartrovú jachtu sú spravidla uzavreté dve základné poistenia:
1) Havarijné poistenie lode (kasko) kryje škody na lodi, 2) poistenie zodpovednosti z prevádzky lode sa uplatní pri škodách mimo samotnej lode, spôsobených na živote a zdraví tretích osôb alebo cudzom majetku.
Neexistuje žiadna chartrovaná jachta, ktorej poistenie plne hradí všetky škody. Vždy existujú (niekedy podstatné!) obmedzenia alebo spoluúčasť, ktorá ide na úkor skippera. Pripoistenie týchto rizík je existencionálne dôležité, pretože skipper zodpovedá sám osobne, neobmedzene a neobmedziteľne za všetky spôsobené škody, ktoré zavinil.
Škody zadržania kaucie
Škoda z havarijného poistenia je spravidla taká škoda na prenajatej lodi, ktorá bola spôsobená skipperom alebo posádkou. Mala (!) by byť krytá havarijným poistením lode, u ktorého sa však vždy uplatní spoluúčasť – u mnohých poistení pri každej jednotlivej škode.

Prenajímateľ väčšinou túto spoluúčasť prenáša vo forme kaucie na chartrového zákazníka. V prípade vzniku škody je celá kaucia, alebo jej časť, zadržaná. Túto zadržanú časť kaucie dostane skipper späť vďaka poisteniu kaucie, a to podľa príslušných podmienok. Je bezpodmienečne nutné presvedčiť sa, či je podľa úpravy vo všeobecných obchodných podmienkach pre charter zodpovednosť skippera ohraničená výškou kaucie: V opačnom prípade zodpovedá aj nad zloženú kauciu!
Pozor: Ak poisťovňa lode zaujme stanovisko, že bola škoda spôsobená z hrubej nedbanlivosti, môže sa havarijné poistenie uplatniť len obmedzene, alebo dokonca vôbec – skipper však zodpovedá za všetky náklady! A tie môžu byť v závislosti od hodnoty lodi naozaj značné! Skipper a jeho posádka sa samozrejme môžu proti klasifikácii hrubej nedbanlivosti brániť pred (zahraničným) súdom, tým ale riskujú ďalšie vysoké náklady konania. Pred týmto ochráni iba správne poistenie zodpovednosti skippera, ktoré pokryje oprávnené náklady, odvráti neoprávnené nároky a ponesie aj náklady, ktoré pri právnej obrane vzniknú.

Škody vyplývajúce zo zodpovednosti za škody
Poistenie zodpovednosti z prevádzky lode, ktoré uzatvára prenajímateľ alebo majiteľ, pokrýva vecné škody a ujmu na živote a zdraví osôb, ktoré zavinene spôsobí skipper alebo posádka tretím osobám. Ak nastane škodová udalosť, musí byť bezodkladne informovaný prenajímateľ a väčšinou musí nasledovať hlásenie aj v najbližšom prístavnom úrade (kapitanáte).
Čo je ale poistením zodpovednosti z prevádzky lode skutočne kryté a čo nie, stojí v poistných podmienkach vlastníka lode, ktoré chartrový zákazník nepozná, a podlieha často komplexným (zahraničným) námorno-právnym podmienkam a obmedzeniam, ktoré chartrový zákazník tiež nepozná.
Tu uvádzame niekoľko príkladov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti z prevádzky lode, s ktorými
sme sa stretli a ktoré pre kapitána môžu predstavovať značné riziko:
· Poistenie zodpovednosti z prevádzky lode môže zahŕňať spoluúčasť (a to pri každej jednotlivej škode), ktorú ponesie chartrový zákazník, ale ktorej výška nie je skipperovi často známa.
· Plnenie v prípade škôd na živote a zdraví členov posádky je spravidla vylúčené. Vinník (skipper alebo člen posádky) však zodpovedá plne a neobmedzene za všetky následné škody (náklady na liečbu, ušlý zárobok, renta …).

Poisťovňa neplní v prípade škôd na iné lode alebo ujmy na živote či zdraví osôb, pretože tieto škody nie sú kryté poistením zodpovednosti z prevádzky lode z niektorého z nasledujúcich dôvodov: napr. nebolo včas zaplatené poistné, v poistke nie je zahrnutý prenájom lode, existujú výluky alebo nie je dostatočná poistná suma. Čo sa často prehliadne: zahraničné predpisy pre minimálny vecný rozsah poistného krytia mnohokrát nezodpovedajú stredoeurópskym štandardom, na ktoré sme zvyknutí. Tak môže napríklad v Chorvátsku zo zákonného hľadiska stačiť, že je loď poistená pre prípad ujmy na živote a zdraví plavcov a potápačov – žiadne iné osoby alebo vecné škody tým kryté nie sú, skipper však zodpovedá neobmedzene celým svojím súčasným i budúcim majetkom za všetky škody.
Poistenie zodpovednosti skippera, produkt vyvinutý spoločnosťou YACHT-Pool, kryje podľa podmienok (neznáme) medzery, ktoré môže vykazovať poistenie zodpovednosti z prevádzky lode uzavretej na chartrovú jachtu. Poistenie zodpovednosti skippera ale poskytuje ešte oveľa viac a kryje tiež škody na prenajatej jachte, na ktoré sa kvôli hrubej nedbanlivosti nevzťahuje havarijné poistenie lode a za ktoré skipper prenajímateľovi takisto zodpovedá.

Pozor:
Ako je to v prípade, že škoda nastane bez zavinenia skippera, alebo niektorého z členov posádky? To sa môže stať napríklad v dôsledku vyššej moci (zlé počasie, úder blesku) alebo v dôsledku opotrebovania a zlej údržby. Čisto právne neexistuje žiadny nárok zo zodpovednosti, ktorý by mohol prenajímateľ uplatňovať voči chartrovému zákazníkovi.
Pretože sa ale ťažko niekto bude chcieť spoliehať na prípadné právnické rozpory v zahraničí, záleží aj na správnej voľbe prenajímateľa. Bezpodmienečne by si mal preto každý pred rezerváciou chartru vyžiadať všeobecné obchodné podmienky a preveriť si ich. Kto si chce ušetriť právne štúdium rizík z podmienok vytlačených drobným písmom, mal by si svoju loď prenajať u spoločností, ktoré ponúkajú medzinárodné štandardizovanú a právne preverenú zmluvu vytvorenú YACHT-POOL – FAIR-Charter 09.