Vyhýbanie sa škodovým udalostiam


V procese prenájmu chartrovej lode , jej následného odovzdania zo strany dodávateľa chartru (charter provider) v báze užívateľovi chartru – klientovi (check-in procedura), pri vzniku poistnej udalosti počas chartru a pri odovzdaní plavidla (check out procedura) dochádza často k nepotrebným chybám. Tie môžu viesť k neoprávnenému zadržaniu depozitu zo strany dodávateľa chartru, alebo k nepotrebným prieťahom pri uplatnení škody cez poisťovňu a likvidácii poistnej udalosti. Ide najčastejšie o tieto

 

1. CHARTROVÁ ZMLUVA

Prečítajte si podrobne podmienky zmluvy. V zmluve musí byť uvedený dodávateľ chartru (charter provider), termín chartru a výška kaucie. Prečítajte si do akej výšky je plavidlo poistené a čo je vo výlukách z poistenia. Vo všeobecnosti odporúčame používať charter Fair Trag , zmluvu navrhnutú spoločnosťou Yacht – Pool, v ktorej sú precízne, korektne a štandardizovane definované práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán.

 

2. CHECK IN PROCEDÚRA

– neponáhľajte sa, 100%-ne presná obhliadka plavidla pred vyplávaním je absolútne nevyhnutná

– skiper potvrdzuje prevzatie jachty podpisom v check in protokole

– je potrebné zaprotokolovať predchádzajúce už vzniknuté škody na lodi, aby nedošlo k zneužitiu vášho depozitu

– skiper musí obdržať kópiu check – in protokolu, ktorá je podpísaná poskytovateľom chartru

– uvedomte si, že všetky škody, ktoré boli deklarované až po prevzatí lode, budú počítané, ako keby nastali počas vášho chartru

– skiper je po prevzatí lode (podpísaní check-out protokolu) v plnom rozsahu zodpovedný za jachtu

 

3. VRÁTENIE PLAVIDLA – CHECK OUT PROTOCOL

– nahláste všetky škody a problémy ktoré sa vyskytnú počas chartru priamo pri check out protokole

– zašlite správu o zadržaní depozitu obratom do spoločnosti Yacht-Pool. (info@yacht-pool. sk)

– všetky poškodenia musia byť zaprotokolované a potvrdené chartrovou spoločnosťou a skiperom v check out protokole

– skiper musí trvať na poskytnutí kópie podpísaného protokolu zo strany poskytovateľa chartrovej lode

(charter provider)

– prosím uvedomte si, škody ktoré neboli zaevidované v check out protokole a chartrová spoločnosť ich ohlási až následne po odovzdaní lode a podpísaní check out protokolu, chartrová spoločnosť nie je oprávnená strhnúť z vášho depozitu.

– takto vzniknuté výdavky nie sú nárokovateľné cez poistenie depozitu

 

4. AK DOJDE K ŠKODOVEJ UDALOSTI POČAS PLAVBY POČAS PLAVBY – KOLÍZII S INÝM PLAVIDLOM ALEBO PREDMETOM

Pokiaľ dôjde ku kolízii s iným plavidlom , alebo objektom, škodu obratom nahláste na najbližší kapitanát (povinnosť skipera vyplývajúca zo zákona) a do chartrovej spoločnosti. Odporúčame fotodokumentáciu. Kópiu zo záznamu z kapitanátu si uschovajte. Pokiaľ ste nabúrali do cudzej lode, táto škoda by mala byť prioritne regulovaná zo zákonného poistenia majiteľa lode, ktoré škodu spôsobilo. Až keď poisťovňa v ktorej je plavidlo poistené odmietne plnenie, nastáva plnenie z poistenia zodpovednosti skipera

 

5. AK DOJDE VÝLUČNE K POŠKODENIU VLASTNÉO PLAVIDLA, SPOSOBENÉ NEPOZORNÝM / NEADEKVÁTNYM KONANÍM KAPITÁNA ALEBO POSÁDKY

Škody nahláste do bázy, tá rozhodne o adekvátnom postupe, prípadnej nutnosti zásahu, aby sa predišlo následným väčším škodám na plavidle, alebo odstránila závada. Base manager určí rozsah škôd a nutnosť hlásenia na kapitanáte. Tieto škody , sú regulovateľné z vášho charter depozitu a následne uplatniteľné cez poistenie depozitu, pokiaľ ste ho uzavreli. Len škody , ktoré sú zaevidované v check out protokole môžu byť regulované z charter depozitu. Poskytovateľ plavidla musí poskytnúť doklad o zadržaní kaucie a následne detailný rozpis opravy (práca + rozpis súčiastok) v angličtine. Iba na základe takéhoto dokladu je možné škodu zlikvidovať. Pri uzatváraní poistenia charter depozitu dbajte, aby jeho výška bola dostačujúca (pokrývala depozit v plnej výške). V opačnom prípade má poisťovňa nárok odmietnuť plnenie, alebo ho krátiť. Poistenie skipera je dokument , ktorý reguluje vzťah klienta (skipera) a poisťovne. Nie je nutné a neodporúča sa preukazovať sa týmto dokladom v báze. Vyskytli sa prípady nadmerného naceňovania škody v neprospech klienta. Takéto podozrenia je nutné ohlásiť v YACHT-POOL.