Pojištění odpovědnosti za škodu (liability insurance):


Škody vyplývající z odpovědnosti za škody v důsledku smrti, ublížení na zdraví nebo zdraví a poškození nebo zničení majetku třetí osoby během provozu plavidla majitelem/uživatelem jsou kryty.

Pojištění kryje i náklady na odstranění škody, odpovědnost za škody z činnosti vlečných lyžařů, odpovědnost za znečištění moře, za škody při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými materiály a manipulaci a používání signální zbraně a odpovědnost za škody způsobené pomocným člunem.

Co zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu?
Pojistné krytí zahrnuje odpovědnost pojištěného vyplývající z držení a používání lodi nebo jachty uvedené v pojistné smlouvě během používání plavidla za škody s důsledkem smrti, ublížení na zdraví a poškození nebo zničení majetku třetí osoby.

Kdo je považován za třetí osobu?
Za třetí osoby se považují i cestující a posádka na pojištěném plavidle. Osoba, která vede plavidlo se nepovažuje za třetí osobu ve smyslu těchto Podmínek.